Мельник О.П. Інженерна графіка дистанційний практикум. Частина Ι. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів

Оглавление
Посібник-посл.редакція.doc (5 стр.)
Скачать
1   2   3   4   5

ЛІТЕРАТУРА


 1. Буда А.Г. Нарисна геометрія. Збірник прикладів та задач з теоретичними відомостями для студентів машинобудівних спеціальностей. Вінниця: ВНТУ, 2005. – 142 с.

 2. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М.Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – Львів: Піча Ю.В.; К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2002. – 336 с.

 3. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки / В.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан. – К.: Вища шк., 2002. – 300 с.

 4. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. - 2-ге вид., – К.: Вища шк., 2001.- 350 с.

 5. Павлова А.А. Начертательная геометрия: Учеб. Для студентов высш. Учеб. Заведений. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 304 с.

 6. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії. /Вітюк О.П., Кормановський С.І., Пащенко В.Н. ВДТУ, 1994.

 7. Нарисна геометрія: Підручник / В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстифєєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко; За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Вища шк., 1993. – 271 с.

 8. Шевченко А.В., Пащенко В.Н., Павловська О.Г. Конспект лекцій з курсу “Інженерна графіка”. Вінниця: ВПІ, 1990. – 80 с.

 9. Начертательная геометрия: Учеб. Для вузов / Н.Н. Крылов, Г.С. Иконникова, В.Л. Николаев, Н.М. Лаврухина; Под ред. Н.Н. Крылова. – 6 изд. – М.: Высш. шк., 1990. – 240 с.

 10. Бубырь Ю.В., Пресис А.М. Начертательная геометрия: Учебно-методические материалы для самостоятельного изучения курса. Харьков: УЗПИ, 1989. – 306 с.

 11. Лагерь А.И., Колесникова. Инженерная графика: Учеб. Для инж.-техн. спец. Вузов. – М.: Высш. шк., 1985. – 176 с.

 12. Курс начертательной геометрии (на базе ЭВМ): Учеб. Для инж.-техн. вузов. / А.М. Тевлин, Г.С. Иванов, Л.Г. Нартова и др.; Под ред. А.М. Тевлина – М.: Высш. Школа., 1983. – 175 с.

 13. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия: Учеб. Для вузов. 2-е изд. – М.: Высш. школа., 1981. – 262 с.

 14. Дистанційний навчальний процес: [навчальний посібник] / [В.М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2005. – 292 с. – ISBN 966-8063-20-5.

 15. Кухаренко В.М. Практикум дистанционного обучения / под. ред. В.М. Кухаренко. – [2-е издание]. – К.: Милленниум, 2003. – 196 с.– ISBN 966-8063-30-21

 16. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання: [методичний посібник] / О. І. Гороховський. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 121 с.

 17. Дистанционное обучение: теория и практика / [В. И. Гриценко, С. П. Кудрявцева, В. В. Колос, Е. В. Веренич]; Киев: Наукова думка, 2004 р. – 275 с. ISBN 966-00-0236-Х

 18. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Умови застосування / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротинко; за ред. В. М. Кухаренко. – Харків: Торсінг, 2002. – 320с.

 19. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D V8. Наиболее полное руководство / Е. М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2006.–928с. – (Серия «Проектирование»). – ISBN 5-94074-313-7.


УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ


Алгоритм

Алгоритм

Algorithm

Багатокутник

Многоугольник

Polygon

Багатогранник

Многогранник

Polyhedron

Множина

Множество

Set

Вертикальна лінія

Вертикальная линия

Vertical line

Видимість

Видимость

Visibility

Визначник поверхні

Определитель поверхности

Surface determinant

Виріз

Вырез

Excision

Відстань

Расстояние

Distance

Відображення

Отображение

Map

Відрізок лінії

Отрезок линии

Segment

Відсік

Отсек

Compartment

Вісь, ось

Ось

Axis

Гіперболічний параболоїд

Гиперболический парабо лоид

Hyperbolic paraboloid

Горизонтальна лінія

Горизонтальная линия

Horizontal line

Горизонтальна площина

Горизонтальная плоскость

Horizontal plane

Горизонтальна пряма

Горизонтальная прямая

Horizontal straight line

Горло

Горло

Throat

Грань

Грань

Face

Дистанційне викладання

Дистанционное обучение

Distance learning (e-learning)

Допоміжна площина

Вспомогательная плоскость

Auxiliary plane

Електронний підручник

Электронный учебник

Electronic textbook (e-textbook)

Еліпс

Эллипс

Ellipse

Епюр

Эпюр

Epure

Задача

Задача

Task

Зображення

Изображение

Image

Інженерна графіка

Инженерная графика

Engineering graphics

Інцидентність

Инцидентность

Incidence

Кінематичний

Кинематический

Kinematic

Коло

Окружность

Circle

Коноїд

Коноид

Conoid

Конус

Конус

Cone

Координата

Координата

Coordinate

Коса (скісна) площина

Косая плоскость

Oblique plane

Крива лінія

Кривая линия

Curve

Крива поверхня

Кривая поверхность

Curve surface

Кут

Угол

Angle

Лінія

Линия

Line

Лінія зв'язку

Линия связи

Communication line

Меридіан

Меридиан

Meridian

Метод проекцій

Метод проекций

Projection method

Мимобіжні прямі

Скрещивающиеся прямые

Crossed lines

Напрямна

Направляющая

Directrix

Належність

Принадлежность

Belonging

Нахил

Наклон

Inclination

Обертання

Вращение

Rotation

Обрис

Очертание

Outline

Окреме положення

Частное положение

Particular position

Ортогональне проекціювання

Ортогональное проецирование

Orthogonal projection

Отвір

Отверстие

Opening (hole)

Паралель

Параллель

Parallel

Паралельні прямі

Параллельные прямые

Parallel lines

Паралельність

Параллельность

Parallelism

Переріз

Сечение

Cut

Перетин

Пересечение

Intersection

Перпендикулярність

Перпендикулярность

Perpendicularity

Піраміда

Пирамида

Pyramid

Плоскопаралельне переміщення

Плоскопараллельное перемещение

Plane-parallel interchange

Площина

Плоскость

Plane

Площина загального положення

Плоскость общего положения

Plane of general position

Площина окремого положення

Плоскость частного положения

Plane of individual position

Площина рівня

Плоскость уровня

Level plane

Побудова

Построение

Construction

Повертати

Поворачивать

Turn

Поверхня

Поверхность

Surface

Поверхня з ребром звороту

Поверхность с ребром возврата

Surface with a cuspidal edge

Поверхня обертання

Поверхность вращения

Surface of revolution

Поверхні переміщення

поверхность переноса

Transfer surface

Позиційний

Позиционный

Positional

Позиційна задача

Позиционная задача

Positional task

Початок координат

Начало координат

Coordinate origin

Призма

Призма

Prism

Проекціювання

Проецирование

Projection

Проекція точки

Проекция точки

Foot

Промінь

Луч

Ray

Профільна площина

Профильная плоскость

Profile plane

Профільна пряма

Профильная прямая

Profile line

пряма загального положення

Прямая общего положения

Line of general position

Пряма лінія

Прямая линия

Straight line

Пряма окремого положення

Прямая частного положения

Line of individual position

Пряма рівня

Прямая уровня

Level line

Прямі, що перетинаються

(Перетинні прямі)

Пересекающиеся прямые

Intersecting lines

Прямий кут

Прямой угол

Right angle

Прямокутне проекціювання

Прямоугольное проецирование

Rectangular projection

Прямокутник

Прямоугольник

Rectangle

Радіус

Радиус

Radius

Ребро

Ребро

Edge

Рисунок

Рисунок

Figure

Система площин проекцій

Система плоскостей проекций

System of projection planes

Січна площина

Секущая плоскость

Intersecting plane

Слід площини

След плоскости

Plane trace

Слід прямої

След прямой

Line trace

Структура курсу

Структура курса

Course structure

Сфера

Сфера

Sphere

Твірна

Образующая

Generatrix

Тест

Тест

Test

Тор

Тор

Torus

Торсова поверхня

Торсовая поверхность

Torso surface

Точка

Точка

Point

Трикутник

Треугольник

Triangle

Тьютор

Тьютор

Tutor

Фронтальна площина

Фронтальная плоскость

Frontal plane

Фронтальна пряма

Фронтальная прямая

Frontal line

Центральне проекціювання

Центральное проецирование

Central projection

Циліндр

Цилиндр

Cylinder

Циліндроїд

Цилиндроид

Cylindroid

Екватор

Экватор

Equator


Навчальне видання


Ольга Петрівна Мельник

Яніна Германівна Скорюкова

Олена Валеріївна Слободянюк

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ
Частина Ι. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів.

Навчальний посібник

Оригінал-макет підготовлено автором Скорюковою Я.Г.
Редактор В.О. Дружиніна

Коректор З.В.Поліщук
Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шоссе, 95, ВНТУ


Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7×42¼ Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

cерія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУПортфель ученика
© lib.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации