Мельник О.П. Інженерна графіка дистанційний практикум. Частина Ι. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів

Оглавление
Посібник-посл.редакція.doc (5 стр.)
Скачать
1   2   3   4   5

Задачі для самостійного розв’язування
Задача № 61
Побудувати лінію перетину двох поверхонь методом допоміжних січних площин.


а) б)


в) г)
Задача № 62
Побудувати лінію перетину поверхонь методом допоміжних концентричних сфер.


а) б)


в) г)

    1. Контрольний тест до інформаційного модуля 6
  1. Результатом перетину граної поверхні площиною є:

а) відрізок;

б) багатокутник;

в) коло;

г) крива лінія.

2. Результатом перетину кривої поверхні площиною є:

а) пряма;

б) багатокутник;

в) розімкнена крива лінія;

г) замкнена крива лінія.

3. Яка лінія не може бути утворена в результаті перетину поверхні конуса площиною:

а) трикутник;

б) коло;

в) парабола;

г) еліпс;

д) гіпербола.

4. Якою лінією є лінія перетину поверхні сфери площиною:

а) еліпс;

б) коло;

в) парабола;

г) овал.

5. Оберіть правильний варіант введення додаткової площини для знаходження лінії перетину:


а) б) в) г)
6. Для якого варіанту перетину поверхні з площиною необхідно вводити додаткову площину проекцій?


а) б) в) г)
7. Яка проекція лінії перетину циліндра з площиною загального положення відсутня ?

а) горизонтальна; б) фронтальна; в) додаткова.


8. Чому дорівнюють відстані від Х12 до проекцій точок 1 - 6 лінії перетину на Π2 (див. рис. до питання 7)?

а) відстані від Х 1,4 до проекцій 11 - 61;

б) відстані від Х 1,4 до проекцій 14 – 64;

в) відстані від Х 1,2 до проекцій 11 - 61.
  1. На якому рисунку задана пряма ℓ, яка перетинає поверхню?

а) б) в)

10. На якому рисунку задана пряма ℓ, дотична до поверхні?


а) б) в)
11. На якому рисунку задана пряма ℓ, яка належить поверхні?

а) б) в)

12. Як обирається положення допоміжних січних площин при розв’язуванні задачі на перетин поверхонь?

а) площини мають бути горизонтальними;

б) площини мають бути проекціювальними;

в) площини мають утворювати при перетині з поверхнями прості геометричні фігури.

13. Яке положення мають займати січні площини для побудови лінії перетину?а) горизонтальне;

б) фронтальне;

в) профільне;

г) загальне.

14. Які з вказаних поверхонь для побудови лінії перетину потребують введення допоміжної площини?


а) б) в)
15. Які точки лінії перетину можна побудувати без введення поверхні- посередника?

а) точки 1 і 2; б) точки 3 і 4; в) точки 1 і 3; г) таких точок немає.
16. Яким методом отримана лінія перетину (рис. питання №15)?

а) методом допоміжних січних площин;

б) методом допоміжних концентричних сфер;

в) методом допоміжних ексцентричних сфер;

г) методом перетворення креслення.

17. Які точки є границею видимості лінії перетину на горизонтальній плошині проекцій (рис. питання №4)?

а) точки 1 і 2;

б) точки 3 і 4;

в) точки 5 і 6;

г) таких точок немає.

18. Яка з поверхонь має просторовий отвір (отвори)?

а) циліндр;

б) конус;

в) обидві поверхні;ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 7

ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ В СЕРЕДОВИЩІ КОМПАС-3D
7.1 Загальні відомості
Система КОМПАС-3D – потужна інженерна система автоматизації проектування різноманітних об’єктів: від простих деталей, вузлів до складних машинобудівних, архітектурних та будівельних об’єктів. Система КОМПАС-3D використовується для створення, редагування, зберігання, документування та відображення інформації у вигляді графічних зображень. Система КОМПАС-3D призначена для автоматизації проектно-конструкторських робіт в машино- та приладобудуванні, архітектурі та будівництві, при складанні схем та планів, в кожній галузі, де необхідно розробляти та випускати креслярську та текстово-графічну документацію. Система надає можливості:

Вбудований в систему креслярсько-графічний редактор КОМПАС-ГРАФІК призначений для автоматизації проектно-конструкторських робіт в машино- та приладобудуванні, архітектурі та будівництві, при складанні схем та планів, в кожній галузі, де необхідно розробляти та випускати креслярську та текстово-графічну документацію. Графічний редактор дозволяє розробляти та випускати різні документи – ескізи, креслення, схеми, плакати та ін. Однією з головних переваг КОМПАС-ГРАФІК традиційно є повна підтримка ЄСКД.
7.2 Панелі інструментів
Система КОМПАС-3D підтримує декілька режимів роботи, кожен з яких має свій спеціалізований інтерфейс – головне вікно. Відображення складових елементів системи та робочого вікна із зображенням фрагмента або креслення здійснюється в головному вікні системи. Якщо натиснути в діалоговому вікні „Новый документ” на пункті „Чертеж”, з’явиться головне вікно системи, налаштоване на роботу з кресленнями (рис.7.1). Якщо натиснути в діалоговому вікні „Новый документ” на пункті „Фрагмент”, то з’явиться практично те саме головне вікно, налаштоване на режим роботи з фрагментами, але без рамки з основним надписом.

Рисунок 7.1 – Головне вікно системи КОМПАС-3D в режимі створення креслення
Головне вікно системи - це поле, на якому розташовуються сторінки верхнього текстового меню, панелі кнопок та інші елементи керування, а також вікна документів. Верхній рядок головного вікна - його заголовок, в якому вказана назва системи та номер її версії - КОМПАС-3D V9 (рис.7.2).

Рисунок 7.2 – Вигляд верхньої частини головного вікна документа

Для роботи в системі існують панелі інструментів з кнопками, які відповідають певним командам системи. При будь-якому режимі роботи системи бажано, щоб в головному вікні відображались три панелі інструментів: „Стандартная”, „Вид” та „Текущее состояние”.

Під заголовком головного вікна знаходиться рядок команд меню, в якому відображені назви сторінок верхнього меню системи. Команди меню - група команд різного призначення (команди настроювання системи, компонування креслення та інші), необхідних для роботи в системі.

Панелі кнопок - панелі, на яких розташовані кнопки з піктограмами, кожна кнопка відповідає певній команді системи. На екрані відображується декілька різних панелей кнопок.

Під рядком команд меню знаходиться панель інструментів „Стандартная” (панель керування) - група кнопок команд загального призначення (кнопки створення нових документів, відкриття існуючих документів, запис в файл, виведення на друк та ін. (рис. 7.3).

Рисунок 7.3 – Панель інструментів „Стандартная”
Нижче панелі керування знаходиться панель інструментів „Вид” (рис. 7.4). Склад панелі інструментів „Вид” різний для різних режимів роботи в системі. При роботі з текстовим документом на панелі відображається зовсім іншій набір кнопок, ніж при редагуванні креслення.

Рисунок 7.4 – Панель інструментів „Вид” в режимі побудови креслення та фрагменту
Панель інструментів „Текущее состояние” розміщена одразу після панелі інструментів „Вид” (рис. 7.5). Вигляд цієї панелі залежить від режиму, в якому працює система.

Рисунок 7.5 – Панель інструментів „Текущее состояние” в режимі побудови креслення та фрагмента
Рядок поточного стану розбитий на поля. Поле „Текущий шаг” відображає значення кроку курсора при його переміщенні клавішами. Праворуч від поля „Текущий шаг” курсора знаходиться поле „Текущий вид”, що призначене для відображення номера вигляду, який в даний момент є поточним. Поруч з полем розташована кнопка „Состояние видов”, при допомозі якої змінюють поточний вигляд. Праворуч від поля „Текущий вид” розташовується поле „Текущий слой”. В ньому відображається номер шару, який в даний момент є поточним.

Далі знаходиться кнопка „Привязка”, яка призначена для виклику діалогу настроювання глобальних прив'язок. Коли в процесі створення або редагування об'єктів використовується меню прив'язок або клавіатурні комбінації, то для того, щоб точно встановити курсор в необхідну точку, застосовується локальна прив'язка.

Праворуч від кнопки „Привязка” знаходяться поля координат X та Y. В них відображається значення координат курсора (в поточній системі координат).

Останнє поле рядка поточного стану - це поле „Текущий масштаб”. В цьому полі відображається масштаб, в якому зображено у вікні документ.

В системі КОМПАС-3D окрім панелі керування, існують ще „Компактная панель” (рис.7.6) та „Панель специального управления”.

Рисунок 7.6 – „Компактная панель”
Склад „Компактной панели” залежить від типу активного документа. Це можуть бути кнопки „Геометрия”, „Размеры”, „Обозначения”, „Редактирование”, „Параметризация”, „Измерения”, „Выделения”, „Спецификация” та ін.

„Панель специального управления” - група кнопок, що дозволяють контролювати процес виконання команд (введення об'єкта, переривання поточної дії та ін.). З'являється на екрані тільки після виклику будь-якої команди „Компактной панели” (рис.7.7).

Рисунок 7.7 –„Панель специального управления”: побудова кола

В нижній частині головного вікна системи знаходиться рядок повідомлень та рядок параметрів об'єктів. Рядок параметрів об'єктів призначений для відображення значень характерних параметрів елемента при його створенні та редагуванні.
7.3 Створення нових документів

До основних графічних документів в системі КОМПАС-3D відноситься аркуш креслення. Кожне креслення має відповідний формат, складається з виглядів, технічних вимог, основного напису, позначення шорсткості.

Іншим типом графічного документа в цій системі є фрагмент. Основна відмінність від креслення - відсутність об'єктів оформлення. Фрагмент не має рамки, основного напису, позначення шорсткості та технічних вимог. Фрагмент найчастіше використовується для збереження зображень, які не потрібно оформлювати як аркуш креслення (типові елементи, ескізи, розробки тощо).

Окрім креслення та фрагмента в системі існує ще документ, що має назву специфікація.

Для створення основного типу документа (рис. 7.8): Меню „Файл” - „Создать” - „Новые документы” - „Чертеж ” (фрагмент, текстовий документ та ін.).

Рисунок 7.8 – Діалогове вікно „Новый документ”

Після закінчення роботи, для збереження побудованого графічного документа, натисніть на кнопку „Сохранить документ” панелі керування або в меню „Файл” виконайте команду „Сохранить”. В полі „Имя файла” потрібно вказати його ім'я, а в полі „Папка” вказати місце, де буде зберігатися графічний документ. Оскільки ви навчаєтесь дистанційно, свої роботи будете пересилати за допомогою електронної пошти. Тому креслення необхідно зберігати в форматах JPEG або GIF та відправляти їх викладачу в формі рисунків (рис 7.9).


Рисунок 7.9 – Вибір типу файла при зберіганні креслення
7.4 Інструментальні засоби геометричної побудови об'єктів системи КОМПАС-3D
В системі КОМПАС-3D основний набір команд створення та редагування об'єктів знаходиться на „Компактной панели”. Окрім засобів безпосереднього створення існують ще допоміжні засоби, що дозволяють спростити та підвищити точність побудови графічних об'єктів. До них належать команди побудови допоміжних прямих різного призначення: бісектриса; вертикальна допоміжна пряма; допоміжна пряма; допоміжна пряма дотична до двох кривих та ін.

До допоміжних засобів побудови зображень належать також прив'язки та геометричний калькулятор.

Прив'язки - механізм, що дозволяє точно визначити положення курсора, обравши умови позиціювання (наприклад, в вузлах сітки або в найближчий характерній точці, або на перетині об'єктів тощо). Існує два типи прив'язок: локальні та глобальні. Відмінність між ними полягає в тому, що локальні прив'язки діють одноразово, а тому для виконання підряд однотипних прив'язок необхідно задавати їх повторно. Це створює певні незручності, усунути які покликані глобальні прив'язки, що спрацьовують постійно протягом усього часу роботи з графічним документом.

Геометричний калькулятор - механізм отримання кількісної інформації про параметри та взаємне розташування об'єктів з метою використання їх при побудові інших об'єктів. При допомозі геометричного калькулятора можна побудувати коло з радіусом, рівним довжині будь-якого об'єкта, відрізок з кутом нахилу, рівним куту між іншими відрізками.

Команди зміни масштабу відображення.

Зміна масштабу вікном (рамкою) - служить для збільшення певної частини креслення на весь екран.

Рядок „Меню” - меню „Сервис” - команда „Увеличить масштаб рамкой” або панель керування - кнопка „Увеличить масштаб рамкой”.

Збільшення (зменшення) масштабу - служить для збільшення (зменшення) масштабу в визначену кількість разів.

Рядок „Меню” - меню „Сервис” - команда „Увеличить (Уменьшить) масштаб” або панель керування - кнопка „Увеличить (Уменьшить) масштаб”.

„Показать все” - служить для перегляду всього зображення в цілому.

Рядок „Меню” - меню „Сервіс” - команда „Показать все” або панель керування - кнопка „Показать все”.

„Обновить изображение” - служить для відновлення зображення після редагування. Ця команда перерисовує по новому всі об'єкти.

Рядок „Меню” - меню „Сервис” - команда „Обновить изображение” або панель керування - кнопка „Обновить изображение”.

Команди параметрів системи знаходяться в меню „Настройка”. Можливості настройки: настройка системи, настройка нових документів, параметри поточного аркуша, параметри поточного вікна. Команди: „Типи атрибутов”, „Стили линий”, „Стили штриховок”, „Стили текстов”, „Стили основной надписи”, „Стили специфікаций” та ін. дозволяють створювати нові або редагувати вже існуючі стилі об'єктів.

Настройка параметрів аркуша. Рядок „Меню” - меню „Сервис”  - „Параметры” - „Параметры текущего листа”.

Настройка формата. „Параметры листа” - „Формат”. Далі вказати формат та розміщення.

Системи координат. При роботі в КОМПАС-3D використовуються декартові праві системи координат. Початок абсолютної системи координат завжди знаходиться в лівій нижній точці рамки формату. Для зручності роботи користувач може створювати в документі довільну кількість локальних систем координат та переключатися між ними.
7.5 Створення робочого креслення
Для створення робочого креслення будемо використовувати „Компактную панель”. Види геометричних примітивів при нажатій кнопці „Геометрия”: точка, відрізок, допоміжна пряма, коло, дуга, еліпс, ламана, криві Безьє. Для зміни стиля:

Рядок параметрів - перемістити курсор „Текущий стиль ” - вибрати „Стиль линии” (або ін.)

Побудова відрізків.   Основна команда - „Ввод отрезка”

Параметри введення:

- основні - координати двох точок

- допоміжні - точка. довжина і кут

Побудова кіл.   Основна команда - „Ввод дуги”.

Параметри введення: координати центра, радіус, початковий кут дуги, кінцевий кут дуги, направлення дуги.

Допоміжні побудови. Допоміжні побудови мають допоміжний стиль ліній. Допоміжні лінії видно тільки на екрані, вони не виводяться на друк. Після завершення роботи з допоміжними побудовами вони видаляються одною командою:

Рядок „Меню” - меню „Удалить” - команда „Удалить вспомагательные линии”.

Для побудови допоміжних прямих при нажатій кнопці „Геометрические построения” передбачена команда „Ввод вспомагательной прямой”. Для побудови інших допоміжних об'єктів необхідно змінити стиль лінії на допоміжний.

Розглянемо послідовність дій при створенні робочого креслення пластини в системі КОМПАС-3D.

1. Відкриваємо КОМПАС-3D. Створюємо нове креслення або фрагмент як показано в п.7.3. При створенні нових документів використовують встановлені параметри (формат листа, стиль оформлення, стилі текстових надписів в різних об’єктах, параметри відображення та ін.). Якщо Ви створюєте фрагмент креслення, то формат та інші параметри будуть задаватися пізніше.

2. Для налаштування параметрів документа входите в головне меню - пункт „Сервис”. Натисніть на пункт „Параметры”.

3. Натисніть знак „+” , що стоїть перед назвою "Параметры листа" (рис.7.10). З’являться параметри листа, які можна налаштувати. Якщо перед деякими з них буде стояти знак „+”, це означає, що дану групу параметрів можна розкрити ще.

Рисунок 7.10 – Діалогове вікно „Параметры”
4. Встановлюємо параметри цього листа. „Параметры листа” - „Формат - А4” (рис.7.11). Аналогічно можете налаштувати інші необхідні параметри.

Рисунок 7.11 – Діалогове вікно „Параметры” з відкритою вкладкою „Формат листа”

5. Проводимо осьовий відрізок (рис. 7.12). Панель „Геометрия” – „Отрезок”. На панелі спеціального керування обираємо стиль лінії –(осьова). Вказуємо початкову та кінцеву точки відрізка. Після закінчення побудови не забудьте натиснути „Stop”.

Рисунок 7.11 – Стан системи в процесі проведення осьового відрізка
6. Відкладаємо паралельні допоміжні прямі. Щоб відкрити цю панель потрібно натиснути на:

Панель „Геометрия” - „Вспомагательная прямая” - затримуючи курсор на трикутничку відкриваємо розширені команди побудови прямих - „Паралельная прямая” (рис.7.12).

Рисунок 7.12 – Панель „Геометрия” в режимі побудови паралельних допоміжних прямих
Не забувайте після виконання кожної команди натискати кнопку – „Создать объект”

7. В рядку „Параметры объекта” встановлюємо відстань до прямої 25 мм. (рис.7.13). Вибираємо режим „Две прямые”, та проводимо паралельні прямі (рис.7.14).

Рисунок 7.13 – Панель спеціального керування: встановлення відстані до прямої

Рисунок 7.14 – Головне вікно в режимі побудови паралельних прямих

8. Відкладаємо горизонтальні прямі (рис.7.15). Панель „Геометрия” – „Прямая” – затримуючи курсор на трикутничку відкриваємо розширені команди побудови прямих – „Горизонтальная прямая”.

Рисунок 7.15 – Головне вікно системи в режимі побудови горизонтальних прямих

9. Встановлюємо прив'язку (рис.7.16)

Рисунок 7.16 – Діалогове вікно „Установка привязок”
10. На допоміжних горизонтальних прямих відкладаємо відрізки (рис.7.17). Панель „Геометрия” – „Отрезок”.

Рисунок 7.17 – Головне вікно системи в режимі побудови відрізків

11. Видаляємо допоміжні лінії (рис. 7.18).

Рисунок 7.18 – Головне меню системи в режимі видалення допоміжних прямих
12. Проводимо вертикальні осі для кіл (рис. 7.19). Для побудови можна використовувати допоміжні прямі.

Рисунок 7.19 – Головне вікно системи в режимі побудови осьових ліній

13. Будуємо дуги та внутрішні кола за допомогою панелі „Геометрия” в режимі побудови „Дуги” та „Окружности” (рис.7.20).

Рисунок 7.20 – Головне вікно системи в режимі побудови кола
14. За допомогою панелі „Геометрия” в режимі „Розмеры” наносимо розміри пластини (рис.7.21).


Рисунок 7.21 – Вікно креслення в процесі проставлення розмірів
15. Заповнюємо основний напис (рис.7.22). Для цього необхідно два рази нажати на табличці, яку ви маєте заповнити.

Рисунок 7.22 – Заповнення основного напису
Остаточний варіант креслення представлений на рис.7.23.

Рисунок 7.23 - Головне вікно системи при завершенні роботи над кресленням
16. Якщо ви ще будете продовжувати роботу з кресленням, то зберігайте свій файл в форматі *.cdw. Для відправки свого креслення викладачу, зберігайте його як рисунок в форматі GIF або JPEG.

Розглянувши попередній матеріал можна визначити таку послідовність дій при створенні креслення:

- вибір формата аркуша креслення;

- задання виглядів зображення (при необхідності)

- геометрична побудова;

- нанесення розмірів та позначок;

- заповнення основного надпису;

- зберігання та виведення на друк.
7.6 3D – моделювання в графічній системі КОМПАС
При створенні креслення деталі в КОМПАС-3D можна визначити таку послідовність дій:

1. Вибір типу моделювання. Необхідно натиснути кнопку „Создание нового документа” (рис.7.24).

Рисунок 7.24 – Панель інструментів „Стандартная” при створенні „Детали”
Після цього в діалоговому вікні „Новый документ” вибираємо створення „Детали” (рис.7.25).

Рисунок 7.25 – Діалогове вікно „Новый документ”

2. Вибір площини ескізу деталі (рис. 7.26). Наприклад, вибираємо площину XY.

Рисунок 7.26 – Головне вікно системи в режимі вибору площини ескізу деталі
3. Моделювання ескізу. При виборі площини ескізу зліва з’являється інструментальна панель. Натискаємо кнопку „Ескиз”, яка позначена на рисунку стрілкою (рис.7.27).

Рисунок 7.27 – Головне вікно системи в режимі моделювання ескізу деталі

Після цього розкривається панель „Геометрия”, і можна починати моделювання ескіза. За основу деталі вибираємо, наприклад, прямокутник (рис.7.28).


Рисунок 7.28 – Побудова ескіза прямокутника на площині XY
При побудові прямокутника (рис.7.29) внизу з’являється панель спеціального керування - група кнопок, що дозволяють контролювати процес виконання команд (параметри об’єкта, стилі ліній, осі та ін.).

Рисунок 7.29 – Головне вікно системи в режимі побудови прямокутника на площині XY

4. Побудова початкової 3D-моделі.

Відтиснути кнопку „Ескиз”. При цьому доступною лишається тільки операція „Выдавливание” (рис.7.30).

Рисунок 7.30 – Режим створення елементу витиснення
Обов’язковою умовою є наявність тільки замкненого контуру. Панель спеціального керування дозволяє регулювати відстань по вісі OZ, напрям та параметри побудови. Після закінчення побудови не забудьте натиснути „Создать объект” (рис.7.31).

Рисунок 7.31 – Тривимірна модель деталі – базова модель

5. Створення додаткових елементів моделі деталі. Для побудови отвору всередині основи спочатку відмічаємо потрібну грань курсором (рис.7.32).

Рисунок 7.32 – Виділення грані деталі в режимі операції витиснення ескіза
6. Натискаємо кнопку „Ескиз”. Вибираємо форму отвору та за допомогою панелі „Геометрия” будуємо коло на позначеній грані (рис. 7.33).

Рисунок 7.33 – Побудова отвору в режимі створення ескіза деталі

7. Відтискаємо кнопку „Ескиз”. Доступними є операції витиснення. Панель спеціального керування дозволяє регулювати відстань по осі OZ, напрям та параметри побудови отвору деталі (рис.7.34).

Рисунок 7.34 – Головне вікно системи в режимі побудови елемента витиснення
8. Вибираємо операцію „Вырезать элемент выдавливания” і отримуємо основу деталі з круглим отвором (рис. 7.35)


Рисунок 7.35 – Тривимірна модель деталі з отвором
В „Дереве построения” зліва вказані всі операції, які виконувались при побудові моделі.

Задачі для самостійного розв’язування
Задача № 63
Накресліть пластину на форматі А4. Розміри деталі довільні. Заповніть основний надпис.


Задача № 64
Накресліть пластину на форматі А4. Проставте необхідні розміри. Заповніть основний надпис.


Задача № 65
Накресліть пластину на форматі А4. Проставте необхідні розміри. Заповніть основний надпис.


Задача № 66
Знайдіть помилки на кресленні пластини.


Задача № 67
Знайдіть помилки на кресленні пластини.


Задача № 68
Створіть нове креслення (формат А4), та заповніть основний надпис.
Задача № 69
Накресліть 3D-модель сфери, конуса.
Задача № 70
Накресліть 3D-модель циліндра та витисніть в ньому наскрізний отвір довільної форми.
7.7. Контрольний тест до інформаційного модуля 7
1. Назвіть три головні панелі інструментів, що відображаються в головному вікні системи КОМПАС-3D.

а) „Геометрия”; б) „Стандартная”; в) „Панель сообщений”; г) „Вид”; д) „Текущее состояние”.

2. Чим відрізняється набір кнопок панелі інструментів при роботі з текстовим документом та при редагуванні креслення?

3. Чи змінюється вигляд панелі інструментів „Текущее состояние” в залежності від режиму, в якому працює система? Якщо так, то яким чином?

4. Виберіть пункти, які входять до складу „Компактной панелі”:

а) „Размеры”; б) „Настройка”; в) „Измерения”; г) „Текущее состояние”; д) „Параметризация”.

5. Коли в головному вікні системи з’являються рядок повідомлень та рядок параметрів об'єктів?

6. За процес виконання команд „Ввод объекта”, „Прерывание текущего действия” відповідає:

а) панель „Геометрия”; б) панель спеціального керування; в) панель інструментів „Текущее состояние”; г) панель інструментів „Вид”; д) панель інструментів „Стандартная”.

7. Чим при створенні нового документа відрізняються „Фрагмент” та „Чертеж”?

8. При створенні креслення деталі в КОМПАС-3D, необхідно вибрати тип Нового документа:

а) „Чертеж”; б) „Фрагмент”; в) „Деталь”; г) „Сборка”

9. Які дані вказуються в дереві побудови при створенні креслення деталі в КОМПАС-3D?
Портфель ученика
© lib.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации